Rozmiar czcionki: Ab Ab Ab

Deklaracja Dostępności


Senior Plus – strona Centrum Aktywności Seniora, jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni, która zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej seniorplus.gdynia.pl

Strona została opublikowana dnia 18.01.2014 r.

Ostatnia aktualizacja strony dokonująca istotnej zmiany jej zawartości miała miejsce dnia 11.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. strona nie jest przystosowana do odbioru jej zawartości przez osoby niewidome.
2. niektóre materiały, dokumenty tekstowe i grafiki, opublikowane przed 23 września 2020, nie są zgodne z wymogami, określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

Stronę można przeglądać na urządzeniach mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-09-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31
81-364 Gdynia
NIP: 586-214-71-69
Regon: 220046919
Sekretariat CAS
tel: 58 661-55-38
sekretariat(małpa)cas.gdynia.pl
Biuro GUTW
tel: 58 663-50-82

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kełpin, m.kelpin(małpa)cas.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 663-50-82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
3.wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Adres: Urząd Miasta Gdyni
aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
E-mail: dostepnosc(małpa)gdynia.pl
Telefon: 58 668-87-90
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl